సింహావలోకనం

సింహావలోకనం అనే మాట వినే ఉంటాం. సింహం ఏదైనా లక్ష్యం మీద దాడి చేయడానికి ముందు ఓసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుందట, చుట్టుపక్కల పరిస్థితుల్ని గమనిస్తుందట. ఆ అవలోకనం సింహం కంటే, మనిషికే ముఖ్యం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s