జీవితం-సమస్య

ఏడుస్తూ కూర్చుంటె సమస్యలు పరిష్కారము కావు. గుండె ధైర్యం, ఆత్మ స్తైర్యం తో సమస్యపై పోరాటం చెస్తెనె జీవితం లో నిలదుక్కుకోగలం.

√ [ మన వాళ్ళు ఎవరైన సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు అవసరం ఐతె ధైర్యాన్ని చెప్పండి…దయచేసి లేనిపోనివి చెప్పి అబద్రతా భావానికి గురిచెయద్దు. ]

మూలం:- నా అంతరంగం తెలిపిన భావాలు
రచన:- భీమేష్ చౌదరి కాచరగడ్ల (రఘు)©

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s