సంకల్పం

దేవుడు తనకు తానుగా ఏది ఇవ్వడు, మనం మనకు కావలసింది దేవుడి నుంచి తిసుకోవాలి. అది సంకల్పం ద్వారానే సాధ్యమౌతుంది.

ఉదాహరణకు మంచి విధ్యాబుద్దులను ప్రసాదించు స్వామి అని దేవుడిని కోరుకున్నావు అనుకో, అది సంకల్పం మాత్రమే….అలా కోరుకుని (సంకల్పించుకుని) ఎలాంటి సాధన చేయకుండా ఉంటె మంచి విధ్యాబుద్దులు ఎలా వస్తాయి.

మన దేవుడి దగ్గరకెళ్ళి ఒక కోరిక అడుగుతున్నాము అంటె ” మనం ఏ కోరికైతె కోరామొ అ కోరికకు సంబదించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని దేవుడి సమక్షంలో సంకల్పించుకుంటున్నాము అని అర్థం ” కావున దేవుడుని మనం అడుగుతున్నాము అంటె సంకల్పం చెసుకుంటున్నాము అని అర్థం.

” సంకల్పానికి సాధన తోడైతెనె విజయం సిద్దిస్తుంది. “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s