తోడు

వేణువుకు గాలి తోడైతెనె…రాగం ప్రాణం పోసుకుంటుంది.

మనిషికి మనిషి తోడైతెనె మానవ జీవనం కొనసాగుతుంది

పుడమి తల్లికి వర్షపుధారలు తోడైతెనె ఈ సృష్టిలో జీవజాలం మనుగడ సాగించగలదు

జ్ఞానానికి చిత్తశుద్ది తోడైతెనె అర్థవంతమైన ఫలితాలు వస్తాయి

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s