ఎవరు

ఈ సృష్టి లో ఎవరు అత్యంత అదృష్టవంతులు, శ్రీ మంతులు ?
  • ఎవరైతే ప్రేమలను, అప్యాయతలను పోందుతారో…..
  • ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తారో….
  • ఎవరైతే ఉన్నదాంట్లో సర్దుకుపోయి సంతృప్తిగా జీవిస్తారో‌….
  • ఎవరైతే సమాజంలో గౌరవింపబడతారో….
  • ఎవరైతే అత్మ సంతృప్తితో బ్రతుకుతారో….
  • ఎవరైతే ప్రేమను, సంతోషాన్ని ఇతరులకు పంచుతారో….
  • ఎవరైతే మానసిక ప్రశాంతతో జీవిస్తారో…..
  • ఎవరైతే కృతఘ్నతా భావం కలిగి ఉంటారో….
  • ఎవరైతే నిస్వార్థ పోకడలని కలిగి ఉంటారో….
….. వారు కేవలం శ్రీ మంతులు, అదృష్టవంతులె కాదు సంతోష సామ్రాజ్యానికి అధిపతులు కూడా….

” సిరులు ఉన్నంత మాత్రాన సుఖం ఉండదు.
పుస్తకం దగ్గర ఉన్నంత మాత్రాన జ్ఞానవంతుడు కాడు. “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s