విజయం

మీ మనసుకు స్వేచ్చనివ్వండి
మీ మెదడుకు స్వేచ్చనివ్వండి
మీ ఆలోచనలకు స్వేచ్చనివ్వండి

అప్పుడే విజయం ముంగిట స్వేచ్చగా నిలబడగలరు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s