సంక్రాంతి

KKKK

హలము ఫలము ఇంటికి చేరగా…..
అమ్మ పిండి వంటలు జిహ్వానికి తాకగా…..
బసవన్న తెచ్చే సన్నాయి సంగతులతో…..
హరిదాసు గానామృతం హరి కీర్తన సేయగా….
గాలి పతంగులు గగనానికి తాకగా….
సంబరం అంబరాన్నంటగా….
సేద్దామురారండి సంతోషాల సంకురాతిరిని
సంతోషాల సిరిని మీ ఇంట నిలపాలని సుర్యదేవున్ని ప్రార్థిస్తూ….. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు 
Picture2FB
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s