వాక్కు

అవకాశం ” మెరిసే మెరుపు లాంటిది
విజయం ” ఆక్సిజన్ లాంటిది
అపజయం ” గురువు లాంటిది
ఆనందము ” నీటి మీద బుడగ లాంటిది

=>మూలం: అమ్మ చెప్పింది పుస్తకం
=> రచన:- భీమేష్ చౌదరి కాచరగడ్ల (రఘు)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s