చిన్న మాట

AMM C

కల సఫలికృతం కావాలంటే సరళమైన ప్రణాళిక ఉండాలి.

కారడవి దాటాలంటే పరిగెత్తితే సరిపోదు….క్రమబద్దమైన ఆలోచన ఉండాలి

నిత్య శ్రామికుడై, నిరంతర విద్యార్థి గా ఉన్నవారే విజయులు, మార్గదర్శులు

=> మూలం: అమ్మ చెప్పింది పుస్తకం
=> రచన:- భీమేష్ చౌదరి కాచరగడ్ల (రఘు)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s