దేవుడంటే….

దేవుడు ఏవరు ?

దేవదూత వారు ?

నమ్మకమే నీకు దేవాలయం

నీ శ్రమ శక్తులే దేవదూతలు

మనది అన్న భావజాలమే దైవ మార్గం

ప్రేమ ను పంచడమే దేవుడిగా అవతరించడం

నిస్వార్థపు పోకడయే పరమాత్ముని లక్షణం

నలుగురు తో మేము అనుకుంటే

నలుగురు కోసం నేను అనుంటే

నలుగురే నీ అంత్యక్రియాదారులు

నిర్జీవమైన విగ్రహాన్ని ప్రార్థిస్తే ఆత్మ శాంతి కలుగుతుంది అన్నది కల్పితమైన భావన

ప్రకృతిమయమైన జీవజాలమును ప్రేమిస్తే ప్రాపంచానికి పరమాత్ముడవు అన్నది నిజమైన భావన

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s